ایران و جهان در هفته ای که گذشت یکشنبه 27 شهریور 1401

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای خبری در هفته گذشته. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار قرار دهید.

فایل صوتی