ایران مدرنیته – شنبه 26 شهریور 1401 – قسمت دویست و پنجاه و چهارم

در برنامه 254 به میزبانی محمد حسین صدیق یزدچی، به مبحث زبان هویت بخش انسان خواهیم پرداخت.

یوتیوب