چهارسو شنبه 29 شهريور

” در برنامه‌ی این هفته باز هم به چهارسوی دنیای فرهنگ و هنر سفر می کنیم. در این شماره ی چهارسو، یاد اُ. هنری، نویسنده ی برجسته ی آمریکایی، اِدگار دِگا ‏ نقاش شهیر فرانسوی و آرا گولر، عکاس بنام ترکیه ای را زنده خواهیم کرد، پس از آن در دنیای باله و انیمیشن پرسه خواهیم زد و به احوال این روزهای سینمای ایران سرک خواهیم کشید، ما را تا انتهای برنامه و شنیدن موسیقی خاطره انگیز “خانه” همراهی کنید. ”

دانلود