روزگار آلترناتیو – قسمت سی و ششم: ملاحظات کلی فعالیت آلترناتیو

گردانندگان یک آلترناتیو، هم باید برای تداوم حضور خود در صحنهء سیاسی برنامه داشته باشند، و هم باید بدانند که چگونه خود و تشکیلات خود را مستمراً در برابر چشم و گوش و ذهن مردمان بی شمار زنده نگاه دارند. اغلب شکست های پیش آمده در پی اعلام موجودیت یک نهاد بدان علت است که گردانندگان نهاد برنامه ای را برای استمرار حضور در صحنه پیش بینی نکرده باشند.

یوتیوب