روزگار آلترناتیو – قسمت سی و چهارم: پرسشنامه (چک لیست)

پرسشهای بخش اول دربارهء اسم و عنوان نهاد آلترناتیو است.
پرسشهای بخش دوم در مورد زمان انتخاب شده برای اعلام موجودیت آلترناتیو است.
و پرسشهای بخش سوم هم به «نحوهء انجام اعلام موجودیت» مربوط می شود.

یوتیوب