روزگار آلترناتیو – قسمت سی و سوم: مقدمات اعلام موجودیت

آیا هدف تعیین شده پاسخگوی نیاز مردم هست یا نه؟

یوتیوب