روزگار آلترناتیو – قسمت سی و دوم: پیوند مراحل آلترناتیو سازی با یکدیگر 

یکی از موضوعاتی که در رابطه با تشکیلات نهاد آلترناتیو اهمیت دارد موضوع ربط تشکیلات، یعنی مرحله چهارم طرح پیشنهادی ما با مراحل سه گانه قبلی است.

یوتیوب