بررسی و تحلیل رویدادهای روز – دوشنبه 24 مرداد 1401

بررسی و تحلیل رویدادهای روز به میزبانی ایرج جمشیدی
میهمانان برنامه: آقایان پروفسور حسن امین، جهانگیر کوثری و مهندس ناصر واثقی