روزگار آلترناتیو – قسمت سی و یکم: عضویت در آلترناتیو 

سازمان ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

– با «عضویت حدود»

– و با «عضویت نامحدود»

و توجه داشت که سازمان های با «عضویت نامحدود» نیز خودشان به دو دسته تقسیم می شوند:

– سازمان های با عضویت نامحدود اما بدون حق دخالت اعضاء در مدیریت سازمان

– سازمان های با عضویت نامحدود اما با حق دخالت اعضاء در مدیریت سازمان.

هر یک از این نوع سازمان های چهارگانه دارای فرهنگ اختصاصی خوب یا بد خود هستند و بر حسب ساختار فرهنگ شان یا رشد می کنند و یا پژمرده شده و از بین می روند.

یوتیوب