چهارسو شنبه 22 شهريور

“در این شماره ی چهارسو، مثال هفته های پیشین بقچه ای داریم پر از تکه های فرهنگی، در زادروز لئو تولستوی، نویسنده‌ ی شهیر روس، با هم سری به ادبیات روسیه می زنیم، از نقاشی فرانسه سراغ خواهیم گرفت و از مرتضی ممیز هنرمند فقید ایرانی خواهیم گفت. با هم در دنیای باله و انیمیشن پرسه می زنیم و به بازار کتاب سرک می کشیم. پس تا به انتهای برنامه ما رو در محافل گرمتان پذیرا باشید …”

دانلود