روزگار آلترناتیو – قسمت سی ام: تشکیلات سازی 3 

برای تماس با حزب سکولار دموکرات ایرانیان به اطلاعات تماس مندرج در برنامه های روزگار آلترناتیو مراجعه فرمایید.

یوتیوب