مرغ سحر قسمت یکصد و نود و هفت – سه شنبه 11 مرداد 1401

در این برنامه همراه با فرامرز فروزنده به گفتگو با آقای هوشنگ امیر احمدی – استاد دانشگاه خواهیم پرداخت. مرغ سحر را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای مهم ایران و منطقه از جمله حمله به سلمان رشدی…

جمهوری اسلامی: از فتوای قتل سلمان رشدی تا آواره کردن جوانان ایرانی میهمانان: نیمه اول: آقای محمدرضا یزدان پناه نیمه دوم: آقای امیر پورکائد دوشنبه ۲۴ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران…