چالش – قسمت یکصد و هفتم

موضوع برنامه: نزدیکی بیش از پیش جمهوری اسلامی و روسیه
میهمانان برنامه: آقایان پرویز دستمالچی، جهانگیر لقایی و نجات بهرامی

یوتیوب فایل صوتی