آینده ایران – بخش هجدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
گفتگو با آقای بهروز خلیق دبیر کل حزب چپ (فداییان خلق)

یوتیوب