آینده ایران – بخش هفدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
گفتگو با آقای فواد پاشایی حزب مشروطه ایران

یوتیوب