صفحه یک دوشنبه 17 شهریور

جعفر توفیقی پس از فرجی دانا از کشور میرود – تقابل گروه ها به مانند گذشته بین گروه‌های چپ و راست یا اصلاح طلب و اصولگرا نیست – تفاوت بین سنت و مدرنیته هست – همبستگی رابطه ریاض و تهران در منطقه با تقویت موقعیت ایران – فیلم رقص عربی‌ قاسم سلیمانی تکذیب شد.