چهارسو شنبه 15 شهریور

“در این شماره ی چهارسو باز هم از داستان و نقاشی و باله خواهیم گفت و در دنیای انیمیشن پرسه خواهیم زد. به احوال تئاتر این روزهای کشور سرک می کشیم و گشتی در شهر می زنیم و از یک فعال هنرمند اجتماعی 99 ساله سراغ خواهیم گرفت. پس همراه ما باشید تا ساعتی در حوض هنر و اندیشه جانی تازه کنیم.”

دانلود