روزگار آلترناتیو – قسمت بیست و چهارم – نقش رسانه ها (۲)

برای تماس با حزب سکولار دموکرات ایرانیان با اطلاعات تماس موجود در طول برنامه های روزگار آلترناتیو مراجعه فرمایید.

یوتیوب