آینده ایران – بخش شانزدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت.با ما همراه باشید.
گفتگو با خانم مریم معمار صادق پژوهشگر علوم سیاسی

یوتیوب