روزگار آلترناتیو – قسمت نوزدهم: منابع تامین حقانیت: گفتمان  

برای تماس با حزب سکولار دموکرات ایرانیان با اطلاعات تماس موجود در طول برنامه های روزگار آلترناتیو مراجعه فرمایید.

یوتیوب