ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 8 شهریور

با ما همراه شوید برای مرور مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان در هفته ی گذشته. دوستان خود را نیز در جریان اهم اخبار قرار دهید.

یوتیوب دانلود