چهارسو شنبه 8 شهریور

” دراین شماره ی چهارسو باز هم از شعر و داستان خواهیم گفت و از نقاشی و رقص، در دنیای انیمیشن پرسه خواهیم زد و به شهر جدید عروسکهای خاطره انگیز سرک خواهیم کشید، پس همراه باشید تا همه با هم در حوض شعر و داستان و ترانه جانی تازه کنیم”

دانلود