بررسی و تحلیل رویدادهای روز – دوشنبه 26 اردیبهشت ۱۴۰۱

بررسی و تحلیل رویدادهای روز به میزبانی ایرج جمشیدی
میهمانان برنامه: آقایان پروفسور حسن امین، دکتر تقی عابدینی، مهندس محمدغفاری، دکتر علیرضا فرضی و جهانگیر کوثری

دانلود