روزگار آلترناتیو – قسمت هجدهم: منابع تامین حقانیت 

برای تماس با حزب سکولار دموکرات ایرانیان با اطلاعات تماس موجود در طول برنامه های روزگار آلترناتیو مراجعه فرمایید.

یوتیوب