صفحه یک پنجشنبه 6 شهریور

کمپین کلوخ در ایران به جای سطل‌ آب یخ در همبستگی بیابان زدایی ایران: رو به روی دوربین بایستید و یک کلوخ بر سر خود بکوبید …- رویارویی ناوگان آمریکا و کشتی‌ ایران در خلیج فارس و فرار کشتی‌ ایرانی.