روزگار آلترناتیو – قسمت هفدهم: تعیین هدف در روند آلترناتیوسازی

برای تماس با حزب سکولار دموکرات ایرانیان با اطلاعات تماس موجود در طول برنامه های روزگار آلترناتیو مراجعه فرمایید.

یوتیوب