روزگار آلترناتیو – قسمت شانزدهم: در جستجوی فاعلی برای افعال خاموش  

برای تماس با حزب سکولار دموکرات ایرانیان با اطلاعات تماس موجود در طول برنامه های روزگار آلترناتیو مراجعه فرمایید.

یوتیوب