صفحه یک دوشنبه 3 شهریور

ماجرای تکان دهنده فرش اهدایی احمدی نژاد به بان کی‌ مون دبیر کل سازمان ملل که پول فرشباف اصفهانی را خوردند و هنوز ندادند.