چمتا شنبه 1 شهریور – لوییس آرمسترانگ

“پدر موسیقی جاز مدرن بود و از پیشگامان و ستون های موسیقی سیاهان… در این شماره ی چمتا دیگر بار از موسیقی جاز و بلوز آمریکا گفته ایم و همراه زندگی لوئیس آرمسترانگ؛ برگه های پیر و پر حادثه ی این موسیقی را ورقی دوباره زده ایم…”

دانلود