نگاه جمعه 31 مرداد

همراه با علیرضا میبدی در این برنامه گفتگویی داریم با دکتر حسام نوذری در ارتباط با کارکرد علم پزشکی در فضا. با ما همراه باشید. منتظر شنیدن نظرات شما در ارتباط با این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود