صفحه یک جمعه 31 مرداد

با قوچانی در زندان چه کردند که تغییر موضع میدهد؟ تحلیلی از چرخش موضع قوچانی و گریستن‌های وی در ایام حبس …_ صحنه‌های شکوه آفرین اعطای جایزه به مریم میرزاخانی و تشکر این نابغه از معلم و مدیران مدرسه ‌اش در ایران.