آینده ایران – بخش چهاردهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
گفتگو با دکتر رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند

یوتیوب