چهارسو شنبه 25 مرداد

در چهارسوی این هفته طبق روال هفته های پیشین یک بقچه ی فرهنگی داریم که با قطعاتی از داستان و نقاشی پر شده؛ در پرسه باز هم یک باله بهتون معرفی می کنیم و همین طور یک فیلم کوتاه، یک گزارش خبری و موسیقی شرقی خانه هم دیگر بخش های برنامه ی این هفته ی ما هستند، پس تا انتهای برنامه یار ما باشید.

دانلود