چمتا شنبه 25 مرداد – نیکولا دی باری

” صدایی آرام و بی ادا که همراه ترانه هایی ملموس و زلال و روستایی شده بودند؛ خالق نغمه هایی شدند که برای همیشه در خاطر مردم باقی ماندند. در این شماره ی چمتا دیگر بار به موسیقی مردمی ایتالیا رسیده ایم و همراه صدای دوست داشتنی نیکولا دی باری؛ ترانه های همیشه سبز آن دیار را ورقی دوباره زده ایم. ”

دانلود