آینده ایران – بخش سیزدهم

در این برنامه به میزبانی خانم شهران طبری به آشنایی و شناساندن نقش احزاب دموکراتیک سیاسی در نظام های دموکراتیک خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی.

یوتیوب