روزگار آلترناتیو – قسمت ششم: مشکل احزاب ایدئولوژیک با آلترناتیو سکولار دموکرات

حزب و یا سازمانی که، بی اعتنا به ضرورت رنگارنگ بودن یک آلترناتیو – که حاصل توسل به سکولار دکموکراسی است – می کوشد تا حکومتی را براندازد و خود جانشین آن شود همهء نیروها و نهادها و سازمان های دیگر را رقیب خود می داند و، بجای یافتن راهی برای همکاری با بقیه، در رد و حذف آنها می کوشد و بصورت مانعی بر سر راه پیدایش یک آلترناتیو سکولار دموکرات کثرت مدار عمل می کند.

یوتیوب