روزگار آلترناتیو- قسمت پنجم: معمای اتحاد برای ایجاد آلترناتیو

در بین اپوزیسیون، در راستای ایجاد اتحادی که منجر به ساخته شدن یک آلترناتیو در برابر حکومت مذهبی – استبدادی مسلط بر ایران شود، راه حل های سه گانه ای وجود دارد.

گروهی تصور می کنند که آلترناتیو حکومت اسلامی، در پی اتحاد همهء نیروهای اپوزیسیون به دست می آید. این باور را با عنوان «نظریهء همه با هم» می شناسیم. اما چنان اتحادی به دلیل اختلافات موجود در بین نیروهای اپوزیسیون نه امکان پذیر است و نه فایده دارد.

گروهی هم بر جدائی نیروها و رقابت آنها با هم اصرار دارند.

مثلاً اغلب کمونیست ها «نیروهای غیر کمونیست» (اعم از ملت مداران و لیبرال ها و مشروطه طلبان) را بعنوان «نیروهای ارتجاعی» می شناسند و نه تنها آماده همکاری با آنها نیستند بلکه چون آنها را رقیب خود می دانند، می توانند تا مرحله ی حذف آنها نیز پیش برن.

اما گروه بعدی، گروه باورمندان به سکولار دموکراسی هستند که در تلاش اند کاری کنند تا هیچ نیروئی، چه در امروز و چه در فردای کشورمان، حذف نشود.

یوتیوب