روزگار آلترناتیو- قسمت سوم: شرایط پیدایش آلترناتیو

می دانیم که يک تشکل سياسی اساساً وقتی به آلترناتيو تبديل می شود که در رهبری مبارزهء اجتماعی نفوذ قاطع پیدا کنه و، به این ترتیب، واجد قدرت سياسی باشد. پس، کوشش برای جلب و فراهم آوردن قدرت سياسی بخشی از روند شکل گيری آلترناتيو است. گروهی از اهل سياست گرد هم می آيند، بر سر موضوعاتی توافق می کنند، ائتلافی را شکل می دهند و اين نهاد ائتلافی سياسی، طی تشريفاتی، اعلام موجوديت می کند. اما اين تازه اول کار است. بطور طبيعی، این نهاد ـ اگر بخواهد تشکلی ملی تلقی شود ـ بايد بتواند سرانجام اعتماد و حمايت مردم داخل و خارج کشور را بخود جلب کند و در ميان آنان نسبت به رهنمودهای خود گوش های شنوا پیدا کنه. این ها را می شه شرایط پیدایش یک آلترناتیو دانست.

تهیه شده توسط حزب سکولار دموکرات ایرانیان

یوتیوب