صفحه یک پنجشنبه 16 مرداد

آتش بیاری جدید تیم احمدی نژاد علیه رفسنجانی پس از دیدار با مولوی عبدالحمید – پاسخ تند توام با ادبیات خیابانی انصار حزب الله به روزنامه اعتماد – همچون” آقای اعتماد خودتی…”! – تحلیل وطن امروز از چرای نزدیکی‌ هاشمی به روحانیت اهل سنت و شعبی‌ که یونسی به سیستان رفت و وزیر اطلاعات روحانی نیامد.