هنر معاصر – یوشیو و نوریکو شینوهارا – بخش سوم

«یوشیو شینوهارا» نقاشی که به روش بوکس نقاشی می‌کند.

دانلود