چهارسو شنبه 11 مرداد

در برنامه ی این هفته باز هم از شعر خواهیم گفت و داستان و نمایش؛ از فیلم و رقص و موسیقی قصه خواهیم کرد و اخبار و احوال امروز اهل هنر و همین طور بزرگان این عرصه در سالهای دور و نزدیک را مرور خواهیم کرد. از محمود درویش و شعرهای پر دردش تا تصویر رنج کودکان هیروشیما، از تابلوهای رپین که آیینه ی تمام نمای زندگی مردم روسیه بودند تا نقاشی های تلفیقی محمد زمان ایرانی.

دانلود