001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

چمتا شنبه 11 مرداد – در ستایش صلح

احوال خراب دنیا در هفته های اخیر و جنایات جنگی اسرائیل در سرزمین پیر و کهن و پر تاریخ فلسطین؛ در کنار هدف نهایی موسیقی در ترویج صلح و اعتراض به توحش مردان جنگی؛ ما را مجاب کرد تا برنامه ی این هفته را به ترانه های ضد جنگ اختصاص دهیم و در کنار شما نازنینان همراه چمتا؛ ترانه های حامی صلح و دوستی را زمزمه کنیم …

دانلود