ویژه برنامه آینه – جمعه ۱۹ آذر

قسمت هشتاد و سوم – جام و جان دکتر محمد نواب (تفکر انتقادی – بخش هفتم)
میهمان برنامه : دکتر محمد باقری – پژوهشگر با UCLA

دانلود