زير آسمان پاريس شنبه 4 مرداد

در آستانه سالگرد انقلاب مشروطیت به همت انجمن گفتگو و دموکراسی تحلیل نشنیده ای از تمام وقایع آن زمان و دخالتی کوچک در یک جمله و تکرار به عمد چندباره آن، و سپس بخش دوم گزارشی ست درباره آثار عتیقه دوران قاجار در موزه و نیز شب نشینی در شهر کن. برنامه زیر آسمان پاریس هر شنبه ساعت هفت شب بوقت پاریس و سپس هر پنجشنبه تکرار آن از تلویزیون ایران فردا پخش میشود.

یوتیوب دانلود