چهارسو شنبه 4 مرداد

“در این برنامه هم به مثال هفته های پیشین از فرهنگ سازان بزرگ ایران و جهان یاد کرده ایم و از اخبار و احوال امروز دنیای فرهنگ و هنر گفته ایم. از احمد شاملوی شاعر و سمندریان نمایشنامه نویس تا لئون فراری آرژانتینی و جری گلداسمیث آمریکایی. به تماشای پنج دوربین شکسته ی کشاورز فلسطینی نشسته ایم و در آخر خاطرات خانه ای را مرور کرده ایم که متعلق به همه ی ماست.”

دانلود