هنر معاصر – یوشیو و نوریکو شینوهارا – بخش اول

«یوشیو شینوهارا» نقاشی که به روش بوکس نقاشی می‌کند.

دانلود