بدون شرح شنبه 4 مرداد

شما عزیزان را به دیدن بدون شرح امروز و گشت و گذاری کوتاه دعوت می کنیم.