از هر دری سخنی – قسمت صد و سی و پنج

مراسم وداع با سیروس آموزگار که ۱۶ نوامبر در گورستان پرلاشز انجام گرفت

دانلود