پادکست سکولار دموکرات ها / آیا تورم مهمترین مشکل سیاسی است؟

بررسی مقاله ای از احمد زیدآبادی با عنوان سیاسی ترین پدیده جامعه ایران
زید آبادی در این مقاله تورم فزاینده را سیاسی ترین پدیده جامعه ایران خوانده است. اما آیا واقعا چنین است؟

یوتیوب