بررسی و تحلیل رویدادهای روز – دوشنبه ۳ آبان

بررسی و تحلیل رویدادهای روز به میزبانی ایرج جمشیدی
میهمانان برنامه: خانم دکتر شیرین نوری کارشناس بازار مالی و پولی و آقای علی اصغر کیهانی پدر بتن ایران

دانلود